Odborná činnost

2019 – nyní člen Rady vlády pro duševní zdraví
2019 - nyníčlen Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče
2019 - nynípředseda Pracovní skupiny k pojištění dlouhodobé péče v ČR
2018 - nyníčlen Meziresortní komise pro dlouhodobou péči
2018 - nyníčlen Pracovní skupiny k personální stabilizaci a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví MZ ČR
2018 - nyníčlen Meziresortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb
2017 - nynípředseda pracovní skupiny pro Program státní podpory (profesionálních/veřejných) muzeí a galerií
2017 - nyníviceprezident evropské Federace zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE)
2017 - nyníčlen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání při MŠMT
2017 - nyníčlen pracovní skupiny k materiálně technickému standardu sociálních služeb při MPSV
2016 - nyníspoluzakladatel politické strany Realisté
2016 - nyníčlen poradního sboru generálního ředitelství Úřadu práce ČR
2016 - nyníčlen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
2016 - nyníprezident E.D.E. (European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly), od r. 2018 EUROPEAN AGEING NETWORK
2016 - nyníčlen Platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni MŠMT
2016 - 2018člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV
2015-2020člen Platformy programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám OP Zaměstnanost, MPSV ČR
2015 - nyníčlen Výboru zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
2015 - nyníčlen Rady hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy
2015 - nyníčlen Rady vlády pro veřejnou správu
2015 - nyníčlen Rady kvality ČR (při MPO ČR)
2015 - nyníčlen Výkonné rady EAHSA (The European Association of Homes and Services for the Ageing)
2015 - nyníčlen Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a další obdobná onemocnění na léta 2014 – 2017
2015 - 2019člen Stálé pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při MPSV
2014 - nyníčlen pracovního týmu RHSD ČR pro kulturu
2014 - nyníčlen sekce zdravotnictví a sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR
2014 - nyníčlen pracovní skupiny na podporu zaměstnávání starších osob při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2014 - nynípředseda pracovní skupiny na podporu rozvoje služeb pro seniory při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2014 - nyníčlen Odborné rady Cevro INSTITUTU
2014 - nyníčlen Akademické rady Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s
2014 - nyníčlen dotační komise MPSV pro sociální služby
2014 - nyníčlen Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
2014 - nyníčlen pracovního týmu pro vzdělávání a lidské zdroje RHSD ČR
2014 - nyníčlen pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu RHSD ČR
2014 - nyníčlen pracovního týmu pro bezpečnost práce RHSD ČR
2014 - nyníčlen pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost RHSD ČR
2014 - nyníčlen redakční rady časopisu Listy sociální práce
2014 - nynívedoucí pracovního týmu RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace
2014 - 2017člen Meziresortní skupiny k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí při MPSV a MZ ČR
2014 - 2016člen pracovní skupiny pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé péče (MZ ČR)
2013 - nyníčlen pracovního týmu pro sociální otázky RHSD ČR
2013 - nyníčlen Rady hospodářské a sociální dohody ČR
2013 - nyníčlen pracovní skupiny pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou (NFV)
2013 - nyníprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
2013 - 2017poradce ministra/ministryně práce a sociálních věcí
2013 - 2014člen pracovní skupiny pro zefektivnění akreditačního systému (Fond dalšího vzdělávání)
2013 - 2014člen pracovní skupiny pro zvýšení kvality vzdělávacích programů (Fond dalšího vzdělávání)
2012 - nyníčlen Odborné sekce kvality MZ a MPSV při Radě kvality ČR
2012 - 2013člen pracovní skupiny k novým druhům sociálních služeb, MPSV ČR
2012 - 2013člen pracovní skupiny Deinstitucionaizace služeb pro seniory
2011 - nynísoudní znalec v oblasti Financování sociálních služeb
2011 - 2013člen Komise pro plánování sociálních služeb HM Prahy
2011 - 2013člen Expertní skupiny k projektu "Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb"
2011 - 2013člen expertní hodnotící komise programu BETA při Technické agentuře ČR pro MPSV ČR
2010-2011předseda Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách
2010 - nynípředseda Rady pro inspekce kvality sociálních služeb RHSD ČR
2010 - 2015člen předsednictva monitorovací skupiny Individuálního projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“
2009 - nyníčlen Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách
2009 - nyníčlen redakční rady odborného časopisu Sociální služby
2009 - 2013člen hodnotící komise pro výzvy OP LZZ
2009 - 2013člen Expertního panelu k dlouhodobé péči
2009 - 2012viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů
2008 – 2014předseda pracovní skupiny Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péče (dříve pro bydlení seniorů a rezidenční služby) při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2008 – 2012člen Generální rady evropské Asociace E.D.E.
2008 - 2013člen rady Farní charity Tábor
2008 - 2010člen Dozorčí komise G-centra Tábor
2008 - 2009ředitel sociální sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR
2007 – nyníprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb
2007 – nyníčlen poradního výboru Úřadu práce v Táboře
2007 – nyníčlen Komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR
2007 – nyníčlen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
2007 - 2009člen komise Rady města Tábor pro Komunitní plánování soc.sl.
2006 – 2010člen Finančního výboru Zastupitelstva města Tábor
2006 – 2010člen komise Rady města pro pohledávky
2006 – 2007Guvernér Kiwanis International, District Czech Republic and Slovakia
2006 – 2007člen prezídia Asociace poskytovatelů sociálních služeb
2004 – 2010člen sociální komise Rady města Tábora
2003 – 2010člen komise Rady města pro mezinárodní spolupráci, od r. 2006 - 2010 předseda
2002 – 2010člen komise Rady města pro menšiny, cizince a uprchlíky

Ocenění

22. 5. 2008 Osobnost roku v sociálních službách Poděbrady
22. 5. 2008 G-centrum Tábor – Cena kvality, II. místo v kategorii Domov pro seniory Poděbrady